Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Martina Frýbortová (1. stupeň) - frybortova@zssvehlova.cz

Mgr. Petr Přerovský (2. stupeň) - prerovsky@zssvehlova.cz

Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace
a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,
nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a
dalších sociálně patologických jevů.

Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními
kolektivy.

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně
patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách
specifické primární prevence.

Spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci žáků a pedagogy při zachycování
varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u
jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které
jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search