Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Alžběta Suchanová

Kontakt: suchanova@zssvehlova.cz

Spolupráce s psychology a speciálními pedagogy z Pedagogicko – psychologické poradny v Jabloňové ulici i dalšími specializovanými pracovišti jako logopedie, dětská psychiatrie, SVP apod. 


Činnosti výchovného poradce


Poradenské činnosti

1/ Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,tj.zejména:

a/ koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství- kariérovým vzdělávaním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

b/ individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti /ve spolupráci s třídním učitelem/

c/ poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků /ve spolupráci s třídním učitelem/

d/ spolupráce se školským poradenským zařízením /skupinová šetření k volbě povolání, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků/

e/ zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti využití těchto služeb

2/ Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3/ Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4/ Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5/ Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.


Metodické a informační činnosti


1/ Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků ,integrace, individuálních vzdělávacích plánů.

2/ Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

3/ Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů , vedení písemných záznamů o poradenské činnosti a navržených a realizovaných opatřeních.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024