Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.


• Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2023 14:00 – 16:00 hodin
• Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace – vstup služebním vchodem
• Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0 (případně jen na nově uvolněná místa)

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Organizace zápisu / Порядок запису:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 • Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 • a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);
 • заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі);

 • b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 • c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
 • документ, що дає право представляти дитину.

 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.
 • Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Přednostní kritérium pro přijetí do ZŠ je místo pobytu dítěte ve školském obvodu. Ředitelka ZŠ tedy přednostně přijímá spádové žáky do výše povoleného počtu žáků školy uvedené ve školském rejstříku. 

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno komisionálně.

 1. žáci ze spádových oblastí (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)
 2. žáci mimo spádové oblasti (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování

Pozvánka pro budoucí 1. třídy - 17. a 24. května 2023, 14:00 – 15:00 hodin / Informativní schůzka pro rodiče - 14. června 2023, 16:00 – 17:00 hodinInformace k online schůzce k zápisům do 1. ročníku ZŠ, KDY: 15.3.2023, 17:00 - 18:00, Jak se přihlásit: kliknutím na odkaz pod obrázkem v čase konání schůzky, Program: seznámení s naší školou, průběh zápisu a podávání elektronickým prihlášek, volná diskuze


Kliknutím sem se připojíte ke schůzce (Microsoft Teams).Odkaz na online zápis

 


V letošním roce budou zápisy probíhat prezenčně 4. a 5. 4. 2023.
Zvláštní termín zápisu 6. 6. 2023 (14:00 – 16:00)
je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na UKR.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku:

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít 2 první třídy.


Školský zákon upravuje pouze jedno přednostní kritérium pro přijetí do ZŠ – místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel ZŠ musí tedy přednostně přijmout spádové žáky do výše povoleného počtu žáků školy uvedené ve školském rejstříku. 

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno komisionálně.

 1. žáci ze spádových oblastí (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)
 2. žáci mimo spádové oblasti (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)

 

Od 27. 3. do 3. 4. 2023 - možnost vygenerování žádosti v aplikaci Zápisy Online     a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

 • Na webových stránkách školy si po kliknutí na banner Zápisy Online můžete vygenerovat žádost a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaný formulář z aplikace Vám přijde vyplněný do emailu ve formátu PDF. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí ve dnech zápisu 4. - 5. 4. 2023 doručíte podepsanou žádost.

 

 • V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy.

 

Zápisy 4. a 5. 4. 2023 - doručení podepsané žádosti, návštěva školy

 • Zápisy budou probíhat prezenčně. Aby přijímací řízení bylo platné, je třeba v tyto dny doručit škole podepsanou žádost o zápis, kterou jste si vygenerovali prostřednictvím aplikace Zápisy Online na webových stránkách školy.

 

 • Doporučujeme osobní návštěvu školy v předem rezervovaném termínu společně s Vaším dítětem. Na místě proběhne kontrola údajů uvedených na žádosti podle předložených dokumentů a krátký pohovor s dítětem.

 

Jakými dalšími způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz)
 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu:

 • Podepsaná žádost o přijetí do 1. ročníku vygenerovaná elektronicky prostřednictvím aplikace Škola Online nebo vyplněním tiskopisu (ke stažení na webu školy viz dokumenty školy)
 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • Doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti, cizinci též doklad o povolení k pobytu
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí o svěření dítěte do péče)

Škola by měla být zákonnými zástupci informována o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání budoucího prvňáčka - o závěrech vyšetření školského poradenského zařízení, o mimořádném nadání a o zdravotních obtížích.

Jak postupovat, když žádáte o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě?

Pokud byl Vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře. Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

Jak postupovat, když žádáte o předčasné přijetí k povinné školní docházce pro Vaše dítě?

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

 • u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,
 • u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

******************************************************************************

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod., nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a na veřejné desce školy do 5. 5. 2023.

O průběhu správního řízení se zakládá a vede spis. Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. § 36 odst. 3 správního řádu: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Zákonní zástupci se v této věci mohou dostavit do školy po dohodě termínu.

Právo nahlížení do spisu v sobě zahrnuje i právo nahlížení do všech jeho příloh. S právem nahlížení do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače. 

 

Další užitečné informace k zápisu:

 • Odklady udělené v Základní škole, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace v loňském školním roce nejsou kritériem pro přijetí. Zákonný zástupce musí opět své dítě zapsat.

 

 • Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou hudební výchovou – v případě zájmu o třídu s rozšířenou hudební výchovou informuje zákonný zástupce dítěte školu prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“. 

 

 • Na základě dostatečného zájmu zákonných zástupců otevřeme třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

 


 • Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou Vámi vybranou školu. V případě přijetí na preferovanou školu prosíme o oznámení skutečnosti všem dalším osloveným školám.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search