Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Pozvánka pro budoucí první třídy, níže odkaz ve formátu PDF

Pozvánka pro budoucí 1. třídy (PDF)Informace k online schůzce k zápisům do 1. ročníku ZŠ, KDY: 2.3.2022, 16:00 - 17:00, Jak se přihlásit: kliknutím na odkaz pod obrázkem v čase konání schůzky, Program: seznámení s naší školou, průběh zápisu a podávání elektronickým prihlášek, volná diskuze


Kliknutím sem se připojíte ke schůzce (Microsoft Teams).


Odkaz na online zápis

 

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít 3 první třídy po 25 žácích nebo do naplnění kapacity školy.

Kritéria zápisu:
Škola přednostně přijímá děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno komisionálně.

 1. žáci ze spádových oblastí (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)
 2. žáci mimo spádové oblasti (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)

Zápisy se v letošním roce budou skládat ze dvou částí:

1. část: Elektronické předzápisy (7. 3. – 4. 4. 2022)

- generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

Na webových stránkách školy si po kliknutí na banner Zápisy Online můžete vygenerovat žádost a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaný formulář z aplikace Vám přijde vyplněný do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (5. -  6. 4. 2022) jí doručíte podepsanou žádost a dostavíte se s dítětem do  školy ve Vámi rezervovaném termínu. Zároveň na místě proběhne kontrola údajů podle Vámi předložených dokumentů a krátký pohovor s dítětem.

 V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy.

Aby byl zápis kompletní, je třeba žádost podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (5. – 6. 4. 2022).


2. část: Zápisy ( 5. a 6. 4. 2022) – prezenční forma

- doručení přihlášky, návštěva školy

Zápisy budou probíhat prezenčně. Aby přijímací řízení bylo platné, je třeba v tyto dny doručit škole žádost o zápis, kterou jste si vygenerovali prostřednictvím aplikace Zápisy Online na webových stránkách školy.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Osobně, při návštěvě školy
 • Do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz)
 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

 • Žádost o přijetí do 1. ročníku (z elektronického předzápisu nebo ke stažení na webu školy viz dokumenty školy)
 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • Doložení bydliště ve spádové oblasti (OP, popř. nájemní smlouva), cizinci též doklad o povolení k pobytu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí o svěření dítěte do péče).

Škola by měla být zákonnými zástupci informována o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání budoucího prvňáčka - o závěrech vyšetření školského poradenského zařízení, o mimořádném nadání a o zdravotních obtížích.

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě?

Pokud byl Vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře. Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

Jak postupovat, když  žádáte o předčasné přijetí k povinné školní docházce pro Vaše dítě?

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku. K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

 • u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,
 • u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod., nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a na veřejné desce školy 5. 5. 2022. Z důvodu ochrany osobních údajů budou vygenerována registrační čísla prostřednictvím elektronické žádosti.

O průběhu správního řízení se zakládá a vede spis. Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. § 36 odst. 3 správního řádu: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Právo nahlížení do spisu v sobě zahrnuje i právo nahlížení do všech jeho příloh. S právem nahlížení do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače. 

Odklady udělené v Základní škole, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace v loňském školním roce nejsou kritériem pro přijetí. Zákonný zástupce musí opět své dítě zapsat.

Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou hudební výchovou – v případě zájmu o třídu s rozšířenou hudební výchovou informuje zákonný zástupce dítěte školu prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

Na základě dostatečného zájmu zákonných zástupců otevřeme třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

Další užitečné informace k zápisu

Spádové školy
Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.
Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 10 pro letošní rok: vyhlaska_c._4_2021.pdf (praha.eu)

Vícečetné přihlášky
Vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou Vámi vybranou školu. Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. 

 

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search