Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

TERMÍN ZÁPISU: 4. a 5. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin

Náhradní termín zápisu pouze po telefonické domluvě (telefon 272652023).

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zssvehlova.cz

Pro školní rok 2018/19 plánujeme otevřít 3 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí.

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz sekce Dokumenty)

rodný list dítěte,

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,

- u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče,

cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu

 

Nabízíme přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře, který bude k dispozici ve vrátnici školy dva týdny před konáním zápisu, na přezkoušení z hudební výchovy je nutné vždy počkat.

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy a popř. na základě zájmu zákonných zástupců třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit na Zápisním lístku. Konečné zařazení žáků do tříd proběhne podle možností a kapacity školy.

Upozornění:

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce vyzvedne v kanceláři školy od 15. 5. do 21. 5. 2018 osobně v době od 10:00 do 14:00 hodin. O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni do 15. 5. 2018 na webových stránkách školy a na veřejné desce školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, která děti dostaly při zápisu. Proto vás prosíme o jejich uschování.

DĚTI MLADŠÍ 6 LET:

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci dítěte přihlásit dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

- u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,

- u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

vyplněnou Žádost o odklad (viz sekce Dokumenty)
- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,
- doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

 

Vzhledem k delším objednávacím lhůtám doporučujeme zajistit si vyšetření před zápisem.

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejlépe u Zápisu do 1. třídy, nejpozději do 30. 4. 2018 společně se všemi přílohami. Doporučujeme i v tomto případě přijít k zápisu s dítětem.

Žáci, kteří měli ve školním roce 2017/18 odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb.

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Schůzka se bude konat dne 20. 6. 2018 v 17:00 hodin v prostorách školní jídelny, kde odpovíme na dotazy a podáme další informace o průběhu začátku školního roku.

PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Děti mohou přijít do školy celkem třikrát. Seznámí se s paní učitelkou, s prostředím školy, postupně tak překonají obavy z neznámého školního prostředí.

Termíny jsou 2. 5., 16. 5., 30. 5. 2018 od 14:00 do 15:00 hodin. Sraz ve vestibulu školy (hlavní vchod) pět minut před zahájením.

V Praze dne 25. 1. 2018

Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy


Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024