Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/20256. 3. 2024 (9.00-11.00, 14.00-16.00) den otevřených dveří

vstup do školy a prohlídka vždy v celou hodinu služebním vchodem

13. 3. 2024 (17.00-18.00) online schůzka k zápisům do 1. ročníku ZŠ pro zájemce (podrobnosti na pozvánce níže)
Zápisy budou probíhat prezenčně 3. 4. a 4. 4. 2024  v čase  14.00–18.00

 
Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku:

Celkový předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 je 80 (maximálně do výše kapacity školy).

 1. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (v případě naplnění kapacity školy na základě losování).
 2. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části (v případě naplnění kapacity školy  na základě losování).
 3. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy  (v případě naplnění kapacity školy na základě losování).
 4. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha  (v případě naplnění kapacity školy na základě losování).

Od 27. 3. 2024

 -možnost vygenerování žádosti v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

 • Na webových stránkách školy si po kliknutí na banner Zápisy Online můžete vygenerovat žádost a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaný formulář z aplikace Vám přijde vyplněný do emailu ve formátu PDF. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí ve dnech zápisu 3. 4. - 4. 4. 2024 doručíte podepsanou žádost.
 • V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy.

Zápisy 3. 4. a 4. 4. 2024 (14.00-18.00)

 - doručení podepsané žádosti, návštěva školy

 • Zápisy budou probíhat prezenčně. Aby přijímací řízení bylo platné, je třeba v tyto dny doručit škole podepsanou žádost o zápis, kterou jste si vygenerovali prostřednictvím aplikace Zápisy Online na webových stránkách školy.
 • Doporučujeme osobní návštěvu školy v předem rezervovaném termínu společně s Vaším dítětem.Na místě proběhne kontrola údajů uvedených na žádosti podle předložených dokumentů a krátký pohovor s dítětem

Jakými dalšími způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu preslickova@zssvehlova.cz
 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu:

 • Podepsaná žádost o přijetí do 1. ročníku vygenerovaná elektronicky prostřednictvím aplikace Škola Online nebo vyplněním tiskopisu (ke stažení na webu školy viz dokumenty školy)
 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • Doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti, cizinci též doklad o povolení k pobytu
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí o svěření dítěte do péče)

Škola by měla být zákonnými zástupci informována o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání budoucího prvňáčka - o závěrech vyšetření školského poradenského zařízení, o mimořádném nadání a o zdravotních obtížích.

Jak postupovat, když žádáte o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě?

Pokud byl Vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře. Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

Jak postupovat, když žádáte o předčasné přijetí k povinné školní docházce pro Vaše dítě?

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

 • u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,
 • u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.

******************************************************************************

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod., nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a na veřejné desce školy do 3. 5. 2024.

O průběhu správního řízení se zakládá a vede spis. Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. § 36 odst. 3 správního řádu: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Zákonní zástupci se v této věci mohou dostavit do školy v době od 15. 4. 2024 do 19. 4. 2024 po předchozí telefonické domluvě.

Právo nahlížení do spisu v sobě zahrnuje i právo nahlížení do všech jeho příloh. S právem nahlížení do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače. 

 

Další užitečné informace k zápisu:

 • Odklady udělené v Základní škole, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace v loňském školním roce nejsou kritériem pro přijetí. Zákonný zástupce musí opět své dítě zapsat.
 • Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou hudební výchovou – v případě zájmu o třídu s rozšířenou hudební výchovou informuje zákonný zástupce dítěte školu prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“. 
 • Na základě dostatečného zájmu zákonných zástupců otevřeme třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.
Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou Vámi vybranou školu. V případě přijetí na preferovanou školu prosíme o oznámení skutečnosti všem dalším osloveným školám.
Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce


Informační schůzka


Den otevřených dveří 6.3.2024

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search