Zákony, vyhlášky, předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se základní škola řídí:

 • Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění 
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění 
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění 
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění 
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění 
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, v platném znění 
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění 
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění 
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění 
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění 
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol, v platném znění

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři/úřadovně školy.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search